Phượng hoàng Caca và Eros

Vẽ từ năm I, bằng bút chì.

Gồm em phượng hoàng bé bỏng và truyện nhỏ về Eros.

Advertisements